Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj

Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže

vyhlásenej podľa ustanovení §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike

na vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj

Spoločnosť e-volution, s. r. o., Tomašíkova 10, 040 01 Košice, IČO: 36811246, vyhlásila dňa 5. 12. 2013 obchodnú verejnú súťaž na vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj.

Predmetom súťaže bola súťaž návrhov loga/značky destinácie Slovenský raj. Cieľom súťaže bolo vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj, ktoré/á sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu pre marketingovú stratégiu a komunikáciu s verejnosťou. Súťaž bola určená pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov a grafické štúdiá. Súťaž bola pripravovaná v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

Celkovo sa do obchodnej verejnej súťaže zapojilo 7 uchádzačov a predložených bolo spolu 11 súťažných návrhov.

Predložené súťažné návrhy vyhodnotila dňa 3. 1. 2014 komisia v zložení: 3 grafickí dizajnéri (akad. mal. Pavol Rozložník, Mgr. Svetozár Šomšák, Mgr. art. Samuel Čarnoky), 3 zástupcovia Mikroregiónu Slovenský raj (PaedDr. Jana Skokanová, Mgr. Peter Olekšák, Ing. Ján Deneš) a 3 zástupcovia Mesta Spišská Nová Ves (Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková, Ing. Lucia Kormošová).

Predložené súťažné návrhy boli hodnotené v dvoch kolách, pričom v 1. kole bolo vyradených 7 súťažných návrhov. Do užšieho výberového kola postúpili 4 súťažné návrhy. Všetci členovia hodnotiacej komisie zhodne ako najvhodnejší (víťazný) vyhlásili súťažný návrh s pracovným č. 1, ktorého predkladateľom je Agentúra Hellephant.

Logo/značka destinácie Slovenský raj bolo vytvorené v rámci realizácie projektu Mesta Spišská Nová Ves - „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“, ITMS kód projektu: 22130220020, financovaného z Regionálneho operačného programu v rámci Výzvy ROP-3.2b-2010/01.

Víťazný návrh a súťažné návrhy všetkých účastníkov obchodnej verejnej súťaže môžete nájsť na nasledujúcom odkaze.